Polityka prywatności

INFORMACJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW I ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Ostatnia aktualizacja: 10.06.2020 r.

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej jako RODO informuję, iż kancelaria przetwarzać będzie przekazane przez klientów dane osobowe.
Podajemy, iż administratorem danych osobowych w zakresie wskazanym w treści niniejszego dokumentu jest Kancelaria Adwokacka Maciej Siuda z siedzibą w Poznaniu, działająca pod adresem: ul. Bóżnicza 1/45, 61-751 Poznań, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, REGON: 634203620, NIP: 7791942563 (dalej jako Administrator).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:

a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora tj.:

a) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;

b) prowadzenia analiz jakości oraz statystyk dotyczących świadczonych usług i wykonanych produktów;

c) archiwizacji dokumentów, w tym plików związanych z kontaktem handlowym

Odbiorcą Państwa danych osobowych jest Administrator, jego upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy, jak i podmioty zajmujące się obsługą informatyczną, obsługą księgową i kooperanci w zakresie świadczonej pomocy prawnej jak również pracownicy oraz współpracownicy takich podmiotów.
Informujemy, że przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do żądania przenoszenia danych. W przypadku przetwarzania danych opartego na udzielonej zgodzie, zgoda taka może być przez Państwa cofnięta w dowolnym momencie (cofniecie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Okres przez, który dane osobowe będą przechowywane:

1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi w stosunku do niego, a także będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

2) dane osobowe przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

3) dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane będą do czasu jej odwołania.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego (wprowadzonego w jego miejsce), gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza w Państwa ocenie przepisy RODO.
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania [zautomatyzowanego podejmowania decyzji], jak i nie będą przekazywane do państw trzecich.